Functieprofiel Persoonlijk Begeleider

(geef in jouw sollicitatie aan of je werkzaam wilt zijn in de gemeente Vlijmen-Drunen of Uden. In de gemeente Uden gaat het om een intramuraal zorgproject waar 11 cliënten inpandig zelfstandig wonen) Voor de vacature geldt dat je bereid bent om ook in de weekenden en avonden te werken. Er zijn geen nachtdiensten. 

Doelstelling van de functie

Geven van begeleiding aan cliënten gericht op ontwikkeling, onderhouden en of in stand houden van vaardigheden, en het vergroten van de zelfredzaamheid en daarnaast het coördineren van de individuele zorgverlening van een aantal cliënten.

 

Plaats in de organisatie

De persoonlijk begeleider ontvangt hiërarchisch leiding van het operationele bestuur.

 

Contacten

Intern          :        leidinggevenden en medewerkers van Leunzorg

Extern          :       (potentiële)cliënten,familie, buurtbewoners, GGZ-hulpverleners,Fact-Teams,externe functionarissen en instanties

 

Resultaatgebieden

 1. Continuïteit en kwaliteit

 2. Begeleiding

 3. Zorg- en dienstverlening

 

Resultaatgebied: Continuïteit en kwaliteit

 • voert de intakeprocedure uit;

 • stelt persoonlijke begeleidingsplannen op, evalueert deze en stelt zo nodig bij;

 • treedt op als aanspreekpunt voor vragen op het gebied van zorg en begeleiding van toegewezen cliënten, zowel voor interne als externe contactpersonen;

 • legt cliëntendossiers aan en onderhoud deze.

 

Resultaat: de continuïteit en kwaliteit van de cliëntenbegeleiding voor de toegewezen cliënten op de locatie is volgens het geldende kwaliteitsbeleid gewaarborgd.

 

Resultaatgebied: Begeleiding

 • voert het individuele begeleidingsplan op methodische wijze uit, signaleert afwijkingen en stelt het begeleidingsplan, binnen geldende afspraken, zo nodig bij;

 • stimuleert en begeleidt de maatschappelijke participatie en sociale contacten van cliënten;

 • bewaakt en bevordert als groepsbegeleider de interactie tussen cliënten en het woon-/leefklimaat binnen de groep. Heeft daarbij aandacht voor groepsprocessen;

 • verricht in het kader van de begeleiding, samen met de cliënten diverse huishoudelijke en onderhoudswerkzaamheden;

 • begeleidt, instrueert en ondersteunt begeleiders en medewerkers wonen bij de uitoefening van hun functie.

 

Resultaat: begeleidingsplannen zijn volgens geldende criteria geëvalueerd, bijgesteld en uitgevoerd waarbij het begeleidingsaanbod aansluit op begeleidingsvraag.

 

Resultaatgebied: Zorg- en dienstverlening

 • signaleert voortekenen van terugval bij cliënten en treedt in voorkomende situaties handelend op;

 • treedt regulerend op bij conflicten en onderneemt hierin actie;

 • schakelt bij calamiteiten of crisis externe hulp- en dienstverlening in;

 • signaleert tekorten in zelfzorg en lichamelijk welzijn van cliënten;

 

 • voert het medicatiebeleid uit en signaleert en adviseert in deze;

 • ziet, indien mogelijk samen met de cliënt, toe op de communicatie, handhaving en naleving rond afspraken met de externe (hulpverlenings-) contacten.

 

Resultaat: de zorg sluit aan op de zorgbehoefte en is uitgevoerd volgens geldende protocollen. De kwaliteit van de dienstverlening is zodanig dat er sprake is van een adequaat zorgnetwerk.

 

Waarderinggezichtspunten

 

Kennis

De functie vereist een diploma van een relevante MBO 3-4 /SPW / SPH- HBO-opleiding en kennis van de sociale kaart. Daarnaast is ervaring nodig met het begeleiden van cliënten met een psychiatrische of daarmee te vergelijken problematiek. Kennis en ervaring, scholing op het gebied van verslavingszorg en terugvalpreventie is een pre zoals ook kennis en ervaring op het gebied van Autisme.

Kennis wordt op peil gehouden door het bijhouden van vakliteratuur en ontwikkelingen in het vakgebied.

 

Zelfstandigheid

Prioriteiten worden zelfstandig gesteld binnen de voor de organisatie geldende richtlijnen. Directe terugval is niet altijd mogelijk. Niet alledaagse problemen worden opgelost waarbij er (telefonisch) terugval mogelijk is op het operationele bestuur.

 

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zoals tact, het goed kunnen luisteren en empathisch vermogen zijn van belang bij de vaak fragiele contacten met de cliënt. Het overbruggen van tegenstellingen, omgaan met weerstanden en het stimuleren van gedragsverandering is van belang bij de begeleiding van de cliënt.

 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

Kans op immateriële schade bestaat bij de bejegening van cliënten en diens relaties. Kans op imagoschade is ook aanwezig bij het onderhouden van contacten met andere functionarissen en instanties. Door het verstrekken van onjuiste medicatie bestaat de kans op het toebrengen van persoonlijk letsel. Daarnaast is er invloed op het zorgproces bij het op- en bijstellen van de persoonlijke begeleidingsplannen.

 

Uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het onderhouden van contacten met cliënten, relaties en externe instanties. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van persoonlijke begeleidingsplannen. Non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is nodig in de omgang met cliënten.

Oplettendheid

Oplettendheid is vereist bij het begeleiden van groepsprocessen en het bewaken van de voortgang van de individuele begeleiding.

 

Overige functie-eisen

Geduld, volharding en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het langdurig begeleiden van cliënten. Daarnaast zijn systematiek en ordelijkheid van belang bij het opstellen en uitvoeren van het begeleidingsplan. Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang bij het hebben van inzage in persoonlijke gegevens van cliënten. Gevoel voor menselijk lichaam is nodig voor het signaleren van gedragsveranderingen en veranderingen in het lichamelijk welbevinden van cliënten. Je bent bereid om intra en extramuraal (ambulant) te werken. 

 

Inconveniënten

Psychische belasting treedt op door de confrontatie met het lijden en leed van cliënten. Er bestaat risico op het oplopen van letsel door agressie van cliënten.